Vammaisen pysäköintiluvan käyttäminen


Vammaisen pysäköintiluvan myöntää hakemuksesta poliisi ja sen käyttämisestä säädetään Tieliikennelain 28 b §:ssä, mutta muuallakin laissa löytyy huomioon otettavia seikkoja. Vammaisen pysäköintiluvan on tarkoitus helpottaa vammaisen henkilön liikkumista, mutta lupa ei kuitenkaan oikeuta pysäköimään ihan miten tahansa. Tärkeää: Tieliikennelain 28 § mukaan yksityiselle alueelle ei saa paikottaa ilman omistajan tai haltijan lupaa. Jälkimmäinen seikka aiheuttaa aika lailla epäselvyyksiä, siitä lisää alla.

Sisällysluettelo:

Käyttöohjeita
Yksityinen pysäköinninvalvonta ja vammaisen pysäköintilupa
Jaatisen kysely yksityisille pysäköinninvalvontayrityksille
Lähteet


Aiheesta toisaalla tässä wikissä:
Vammaisen pysäköintiluvan hakeminen
pysakointilupa.gifVammaisen pysäköintiluvan käyttöohjeitaYleisiä ohjeita

 • Muista asettaa vammaisen pysäköintilupa näkyvästi esiin tuulilasin sisäpuolelle pysäköidessäsi.
 • Tarkista, milloin lupa vanhenee, jotta huomaat hakea uuden hyvissä ajoin.

Vammaisen pysäköintiluvalla ajoneuvon saa pysäköidä:

 • Vammaisille autoilijoille tarkoitetuille pysäköintipaikoille, jotka on merkitty pyörätuolimerkillä.
 • Maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta.
 • Rajoitusta pidemmäksi ajaksi sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on rajoitettu liikennemerkein. Tämä tarkoittaa, ettei luvan kanssa ole tarpeen käyttää pysäköintikiekkoa.
 • Alueelle, missä pysäköinti on kielletty merkillä 372 (pysäköinti kielletty) tai 373 (pysäköintikieltoalue), kun pysäköinnistä ei aiheudu haittaa.
 • Huomaa, että yllä mainittu ei välttämättä koske yksityisalueita, joilla maanomistaja tai haltija on saattanut päättää toisenlaisista säännöistä. Katso alla lisää.

372.gif
373.gif
374.gif
372 pysäköinti kielletty
373 pysäköintikieltoalue
374 pysäköintikieltoalue päättyy

373 merkin rajoittamalla alueella on pysäköinti kielletty,
kielto on voimassa merkkiin 374 asti.
Kielto koskee koko aluetta ja kadun kumpaakin laitaa.
Alueen sisällä voidaan pysäköinnistä määrätä muuta erillisellä liikennemerkillä.


alkuun.gif

Vammaisen pysäköintilupa EI oikeuta pysäköimään:

 • Paikkaan, jossa pysäköinnistä on haittaa. Esimerkiksi:
  • jalkakäytävälle
  • pyörätielle
  • kävelykadulle
  • olemaan noudattamatta PYSÄHTYMINEN KIELLETTY –liikennemerkkiä (liikennemerkki 371).
 • Yksityiselle alueelle ilman kiinteistön omistajan tai haltijan lupaa. Yksityisillä alueilla on noudatettava niillä olevia liikennemerkkejä, esimerkiksi lentokentillä, ostoskeskuksissa, taloyhtiöiden parkkipaikoilla.

371.gif
371 pysähtyminen kielletty

alkuun.gif

Yksityinen pysäköinninvalvonta ja vammaisen pysäköintilupavalvontamaksu.gif
Vammaisen pysäköintilupaa ei huomioida yksityisellä alueella, ellei kiinteistön omistaja ole niin erikseen järjestänyt.

Tämä on aiheuttanut ongelmia (ja valvontamaksuja) erityisesti silloin, kun julkisen tilan pysäköintialue on muutettu yksityiseksi ja annettu yksityisen pysäköinninvalvojan hoidettavaksi.

Epäselvän tilanteen vuoksi Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry selvitti yksityisten pysäköinninvalvontayritysten suhtautumista vammaisen pysäköintilupaan kyselyssä keväällä 2015. Selvityksen perusteella yksityiset pysäköinninvalvojat tulkitsevat vammaisen pysäköintilupaa kirjavasti.

Vammaiselle autoilijalle tilanne on hyvin hämmentävä.

Pysäköinnin yksityistämisen tilanteesta vammaisen autoilijan näkökulmasta


Viime vuosina julkisen ja yksityisen tilan rajat ovat hämärtyneet. Useita julkisten (esim. terveysasemien, Kelan toimistojen, kirjastojen, postien yms.) palveluiden pysäköintialueita on muutettu yksityisiksi. Samalla autopaikkoja on saatettu muuttaa maksullisiksi tai ajallisesti rajoitetuiksi ja pysäköinninvalvonta on annettu yksityisen pysäköinninvalvojan hoidettavaksi.

Liikkumisrajoitteisten ihmisten osallisuutta ja omatoimista asiointia edistääkseen lainsäätäjä säätää Tieliikennelain 28 b §:ssä, että vammaisen henkilön pysäköintiluvalla voi pysäköidä maksulliselle pysäköintipaikalle maksua suorittamatta tai sellaiselle pysäköintipaikalle, jossa pysäköinnin enimmäisaikaa on liikennemerkein rajoitettu, rajoitusta pitemmäksi ajaksi. Samaisen 28 § 3 momentin säännöksen mukaan pysäköinti yksityisillä alueilla ilman omistajan tai haltijan lupaa on kielletty, joten vammaisen pysäköintilupa ei vapauta maksuvelvoitteesta yksityisellä alueella, ellei kiinteistön omistaja ole niin erikseen järjestänyt.

Jos julkisen tilan P-paikan yksityinen omistaja/haltija ei katso voivansa hyväksyä vammaisen pysäköintiluvan käyttämistä Tieliikennelain 28 b §:n mukaisesti, seurauksena on muutamiakin ongelmia. Julkisen tilan P-aluetta on hyvin vaikea hahmottaa yksityiseksi, vaikka se olisi varustettu "yksityinen pysäköinninvalvonta" -kyltein. Esimerkiksi saman kadun toinen reuna saattaa "yksityisen pysäköinninvalvonnan aluetta", jossa vammaisen pysäköintiluvan käyttämisestä seuraa "valvontamaksu", kun taas kadun toinen reuna kaupungin hallinnoimaa, julkista yleistä tilaa, jossa vammaisen pysäköintilupa kelpaa. Invalidiliitto huomauttaa, että suuntaus vaarantaa hallintolain (434/2003) 2 luvun mukaiset hyvän hallinnon perusteet. Hallintolain 8§:n mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta. Käytännössä tämä neuvonnan maksuttomuus vaarantuu kun pysäköinnistä viranomaisen luona tehdään maksullista palvelutoimintaa.

Tällä hetkellä voimassa olevissa laeissa ei ole yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevia säännöksiä, joten oikeustila on vähintäänkin epäselvä. Invalidiliitto ehdottaa epäselvän tilanteen korjaamista esityksessään 19.5.2014.


Jaatisen kysely yksityisen pysäköinninvalvonnan yrityksille (Tulokset PDF:nä)


Vammaisen pysäköintiluvalla paikoittaneet ovat saaneet pysäköintivirhemaksuja yksityisiltä pysäköinninvalvontayrityksiltä, myös julkisten palvelujen (esim. terveysasemat, KELA, kirjasto, posti, rautatieasemat) yhteydessä olevilla pysäköintialueilla. Tilanne on vammaiselle autoilijalle hyvin hämmentävä, sillä tieliikennelain mukaan vammaisen pysäköintilupa oikeuttaa paikoittamaan maksua suorittamatta ja rajoitusta pidemmälle ajalle.

Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:n selvityksen perusteella yksityiset pysäköinninvalvojat tulkitsevat vammaisen pysäköintilupaa kirjavasti. Kyselyyn vastasi neljä yksityistä pysäköinninvalvontaa harjoittavaa yritystä, joiden antamien vastausten perusteella yhteistyö yritysten ja vammaisen pysäköintiluvalla paikoittavien kesken sujuu hyvässä hengessä. Kyselyyn jätti kuitenkin vastaamatta toiset neljä yritystä. Asiakaspalvelujen antamien tietojen mukaan nämä yritykset eivät pääsääntöisesti huomioi vammaisen pysäköintilupaa valvomillaan alueilla. Perusteeksi kerrottiin maanomistajien antamat määräykset.

 • Kyselyyn vastasi neljä yksityistä pysäköinninvalvontaa avoimilla paikoitusaleilla harjoittavaa yritystä: 24PPartner Oy, AutoParkki Norden Oy, Parkpro Oy ja Q-Park Finland Oy. Kyselyvastausten perusteella yhteistyö kyselyyn vastanneiden yritysten ja vammaisen pysäköintiluvalla paikoittavien kesken sujuu hyvässä hengessä. Vammaisen pysäköintilupa huomioidaan aina kaikilla 24PPartner Oy:n ja AutoParkki Norden Oy:n valvomilla paikoitusalueilla tieliikennelain 28 b §:n mukaisesti. Parkpro Oy ja Q-Park Finland Oy kertoivat suosittelevansa asiakkailleen pysäköintiluvan huomioimista. Q-Park Finland Oy:lla on valvonnassaan muutama alue, jossa maanomistajan määräyksestä vammaisen pysäköintilupaa ei huomioida. Yritys pyrkii merkitsemään poikkeuksen selkein liikennemerkein (”Ei vapaata inva-pysäköintiä”), mutta joissain taloyhtiöissä sääntö on luettavissa vain taloyhtiön järjestyssäännöissä. Epäselvissä tilanteissa valvontamaksu on kuitenkin mitätöity ja autoilijaa opastettu jatkossa noudattamaan maanomistajan asettamia sääntöjä. - Kiitämme lämpimästi kyselyyn vastanneita.

 • Puhelimitse asiakaspalveluista tiedot koottiin neljältä yritykseltä, jotka eivät vastanneet nettikyselyyn: Alueellinen Pysäköintivalvonta Oy (APV), Parkkipartio, Suomen Aluevalvonta Oy (ParkkiPate) ja Uudenmaan Pysäköinninvalvonta Oy. Näiden neljän yrityksen valvomilla pysäköintialueilla vammaisen pysäköintilupaa ei pääsääntöisesti huomioida. Asiakaspalvelujen antamien tietojen mukaan tämä perustuu maanomistajien antamiin määräyksiin. Lain mukaan vammaisen pysäköintilupa vapauttaa maksusta yksityisellä alueella silloin, kun maanomistaja niin päättää. Kyltein ilmoitetaan alueen olevan yksityisessä pysäköinninvalvonnassa, mutta siitä, että vammaisen pysäköintilupaa ei huomioida, ei erikseen informoida. Mikäli alueella on erikseen merkitty vammaisen pysäköintiruutu, vammaisen pysäköintilupa huomioidaan siihen paikoittaessa.

Yrityksen antamat vastaukset löytyvät taulukoituna kyselyn PDF-versiosta.

Kirjava tilanne on vammaisen autoilijan näkökulmasta hyvin hämmentävä - sitä ei voi pitää kohtuullisena. Ohjeistus ja lainsäädäntö vammaisen pysäköintiluvan huomioimisesta yksityisomisteisilla yleisötilojen pysäköintialueilla tulee selkeyttää.

Vetoamme julkisten, yleisölle tarkoitettujen tilojen pysäköintialueiden maanomistajiin. Toivomme, että haluatte olla mukana edistämässä vammaisten ihmisten osallistumista, liikkumista ja yhdenvertaisuutta huomioimalla vammaisen pysäköintiluvan pysäköintialueillanne. Mikäli kuitenkin päädytte siihen, että ette halua huomioida vammaisen pysäköintilupaa alueellanne, pyydämme teitä ilmoittamaan asiasta selkein kyltein, jotka eivät jätä erehtymisen varaa. Esimerkiksi näin: ”Yksityinen P-alue. Emme huomioi vammaisen pysäköintilupaa.”Lähteet (ja lue lisää):


alkuun.gif


Tule mukaan rakentamaan näitä sivuja! Lisää omat vinkkisi ja kokemuksenne, niistä voi olla muille vammaisperheille paljon iloa ja hyötyä. Jos Sinulla on kysyttävää, älä epäröi olla yhteydessä Jaatiseen